• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021/EFS/PG

/2577-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organ [...]

bez tytulu dd2a2Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności

  lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw

         społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na     

  obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Czytaj więcej

Wręczenie nagród za konkurs fotograficzny „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”

/2575-wreczenie-nagrod-za-konkurs-fotograficzny-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka.html
We wtorek 15 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotogr [...]

We wtorek 15 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”. Złożone fotografie były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-12 lat, 13-18 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody: komplet walizek. Dodatkowo Komisja wyróżniła 2 osoby, którym wręczone zostały dyplomy i upominki. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu fotograficznego „ W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”

/2574-wyniki-konkursu-fotograficznego-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka.html
Dnia 10 czerwca 2021 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Ko [...]

Dnia 10 czerwca 2021 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 122 fotografie od 43 uczestników. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-12 lat, 13-18 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt turystyczny). Dodatkowo komisja wyróżniła 2 prace. Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych fotografii poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-promocyjne

/2573-spotkanie-informacyjno-promocyjne-6.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 07 i 08 czerwca 2021 roku zorganizowało spotkani [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 07 i 08 czerwca 2021 roku zorganizowało spotkania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Brześć Kujawski, które odbyły się w Bibliotece Publicznej. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – zajęciach z rękodzieła. Uczestnicy poznali metodę utwardzania tkanin w technice Powertex.

Czytaj więcej...

Szkolenie/spotkanie informacyjne dotyczące naboru 1/2021/EFS/PG

/2571-szkolenie-spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-1-2021-efs-pg.html
W dniu 08 czerwca 2021 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne do [...]

W dniu 08 czerwca 2021 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 1/2021/EFS/PG z zakresu kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

Na szkoleniu przekazane zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie:

- zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem,

- kryteria wyboru grantobiorców,

- informacje dotyczące wypełniana wniosku o powierzenie grantu i załączników.

Nowy regulamin konkursu

/2566-nowy-regulamin-konkursu.html
KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”-zmiana regulaminu   W związku z [...]

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”-zmiana regulaminu

 

W związku z otrzymaniem zbyt małej ilości prac na konkurs fotograficzny pt. „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”, w kategorii wiekowej: 13-15 lat i 16-18 lat, informujemy, iż regulamin konkursu został zmieniony.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- 6-9 lat – 4 nagrody,

- 10-12 lat – 4 nagrody,

- 13-18 lat – 4 nagrody,

Do pobrania:

Nowy regulamin konkursu

 

Załączniki:

Walne 24.06.2021

/2564-walne-24-06-2021.html
Walne Zebranie Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki uprzejmie informuje, iż dnia 24 czerwca [...]

Walne Zebranie

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki uprzejmie informuje, iż dnia 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23,  odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki- sprawozdawcze.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.
 11. Dyskusja.
 12. Przedstawienie planu działania  Zarządu na rok 2021.
 13. Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Projekty uchwał  znajdują się do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kujawiaki.pl  - zakładka  MENU -dokumenty LGD.

WSPARCIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PROW)

/2563-wsparcie-na-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-prow.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w związku z realizacją Celu  ogólnego 1 Wspieranie [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w związku z realizacją Celu  ogólnego 1 Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR oraz Celu szczegółowego 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD w II połowie 2021 roku ogłosi konkurs na Rozwój działalności gospodarczej . Zakres ten jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 100 000,00 złotych.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się m.in.:

-           zakup robót budowlanych lub usług;

-           zakup nowych maszyn i wyposażenia,

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne dla osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Czytaj więcej...

WSPARCIE NA START –PREMIA NA NOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (PROW)

/2562-wsparcie-na-start-premia-na-nowa-dzialalnosc-gospodarcza-prow.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Celu ogólnego 1 „Wspieran [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Celu ogólnego 1 „Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności oraz podniesienie kompetencji  i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR” oraz Celu szczegółowego LSR  1.1 „Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD ‘’ w drugiej połowie roku ogłosi  konkurs  na podjęcie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących działania w tym zakresie.

Kwota dofinansowania to 50 000 złotych, środki te wypłacane są w dwóch transzach:

            I transza – 80% przyznanej kwoty pomocy ( 40 tys. zł)

II transza – 20% przyznanej kwoty pomocy ( 10 tys. zł)

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej:

- osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, zamieszkała na obszarze wiejskim objętym LSR ( Gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek i Miasto Kowal)

Kto nie może uzyskać wsparcia finansowego:

- osoby podlegające społecznemu ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

- osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywały działalność gospodarczą

- osoby, które otrzymały pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ GRANTY EFRR

/2561-wniosek-o-platnosc-granty-efrr.html
Grantobiorcy – EFRR 7 WK-P Na naszej stronie internetowej  zakładce WDRAŻANIE LSR 2014-202 [...]

Grantobiorcy – EFRR 7 WK-P

Na naszej stronie internetowej  zakładce WDRAŻANIE LSR 2014-2020 -MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW -GRANTY EFRR, zostały zamieszczone dokumenty związane z rozliczaniem grantów w ramach EFRR.  W zakładce został umieszczony wniosek o płatność wraz z instrukcją, Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków EFRR jak również Wzór oświadczenia o pochodzeniu używanego środka trwałego.

Składając wniosek o płatność należy pamiętać o dokumentach – załącznikach do wniosku o płatność m.in:

- kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatku (potwierdzone za zgodność kopie lub wydruki elektroniczne opatrzone pieczęcią nagłówkową Grantobiorcy i czytelnym podpisem jego przedstawiciela – np. osoby odpowiedzialnej za księgowość),

- dokumenty potwierdzające zastosowanie zasady konkurencyjności (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność), lub rozeznanie rynku

- materiały zdjęciowe, i inne potwierdzające zrealizowanie zadania i osiągnięcie wskaźników (np. listy płac, listy zgłoszeń, zrzuty ekranu stron internetowych, publikacje prasowe, plakaty,  inne publikacje – zgodnie ze specyfika tematyczną zadania grantowego (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność), 

- inne dokumenty, które Grantobiorca uzna za ważne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania umowy.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na OPIS FAKTURY/DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ

1.Na pierwszej stronie dokument powinien zawierać co najmniej informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

2.Na odwrocie dokumentu (lub na pierwszej stronie – jeśli brakuje miejsca na odwrocie) należy zamieścić:

a) informacje dotyczące zgodności wydatku z umową o powierzenie grantu i nazwą przedsięwzięcia,

b) informacje dotyczące związku wydatku z przedsięwzięciem poprzez zaznaczenie, do której lub których zadań/kategorii wydatku przedstawionych we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia odnosi się wydatek ujęty w danym dokumencie wraz ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej,

c) numer księgowy, pod którym dokument księgowy został zarejestrowany,

W przypadku, gdy opis sporządzony na oryginałach dokumentów źródłowych wymagać będzie korekt, należy wszelkich wymaganych poprawek dokonywać wyłącznie na oryginałach dokumentów.

Jedynie w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zapisanie na dokumencie wszystkich wymaganych informacji, można do faktury/równoważnego dokumentu dołączyć załącznik integralnie związany z dokumentem głównym np. poprzez doklejenie.

Wówczas na oryginalnym dokumencie powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu wydatku z EFRR w ramach Osi 7 RPO WK-P oraz adnotacja, że integralną część dokumentu stanowi załącznik, natomiast pozostała część wymaganego opisu zostanie ujęta w załączniku.

Poniżej wzór opisu faktury:

Pierwsza strona:

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020”

Pierwsza strona lub rewers dokumentu:

Wydatek zgodny z Umową o powierzenie grantu nr …………………………z dnia ………………………………………….

na realizację przedsięwzięcia pn. ……………………………………

Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym:…………………………….. (nr pozycji  zestawienia rzeczowo-finansowego z wniosku  płatność)

Numer księgowy/ewidencyjny: ……………………………………

…………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć Grantobiorcy............................

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 27

Wczoraj 66

W tym tygodniu 424

W tym miesiącu 1473

Odwiedzin ogółem 129620

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska