INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH LGD (2019)

http://www.kujawiaki.pl/dokumenty/zestawienie-rzeczowo-finansowe/2198-informacja-o-sposobie-wykorzystania-srodkow-finansowych-lgd-2019.html
Środki finansowe o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Ro [...] Środki finansowe o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016r. w wysokości 3 450 000,00zł. są wspófinansowane ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki te wydatkowane są m.in. w ramach - Umowy nr UM_WR.433.1.084.2019 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” -Nr RPKP.11.01.00-04-0010/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa podpisana 26 czerwca 2019r.Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Środki w ramach projektu zostaną na realizację następujących zadań;

 1. Koszty bieżące – związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem biura i jego sprawnym funkcjonowaniem, koszty posiedzeń Rady.
 2. Animacja – koszty związane z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w celu wymiany informacji, propagowania strategii wśród potencjalnych beneficjentów, wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania i przygotowania wniosków.
Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR.

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji projektu:

 • Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS- 1
 • Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD- 51
 • Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD- 51
 • Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych- 4
 • Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR- 4
 • Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD- 360
 • Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura/członków organów LGD- 4
 • Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców- 55
 • Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD- 16
 • Liczba LSR zrealizowanych przez LGD- 1
Okres realizacji projektu: od 1.04.2019 r. do 30.06.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 2 384 611,90zł. ( w tym wkład własny: 119 230,60)

Koszt zadania: KOSZTY BIEŻĄCE:   1 239 296,97. ( w tym koszty personelu 596 667,33)

Koszt zadania: ANIMACJA:   1 145 314,93 zł. ( w tym koszty personelu 596 667,33)
Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 1

Wczoraj 70

W tym tygodniu 271

W tym miesiącu 1855

Odwiedzin ogółem 145097

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska