Konkurs

http://www.kujawiaki.pl/1527-konkurs.html
Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS ogła [...] Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS ogłasza  konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 w ramach Działania 2.8  „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wnioskodawcami projektu mogą być:
  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  •  podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • samorząd gospodarczy i zawodowy,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można otrzymać na:
profesjonalizację opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 28 400 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 28 400 000,00 PL.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 27.12.2016 r. do 11.01.2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-Rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-2