• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

RODO – Załącznik obowiązkowy do naboru 5/2020 - podejmowanie działalności gospodarczej

/2499-rodo-zalacznik-obowiazkowy-do-naboru-5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html
W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejściem w życie z dniem [...]

W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016/679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących).

W załączeniu wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2:

Załączniki:

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

/2495-nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader.html
Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umo [...]

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie z biznesplanu - Premia

/2494-szkolenie-z-biznesplanu-premia.html
W związku z ogłoszeniem konkursu z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie [...]

W związku z ogłoszeniem konkursu z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 11.01.2021 r. organizuje szkolenie online z zakresu biznesplanu w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) po złożeniu formularza  rekrutacyjnego pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 6 stycznia 2021r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2020

/2493-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2021.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinanso [...]

bez tytulu 903abStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 6/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-406/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja  społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.2: Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD))

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,

osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

          

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dokona oceny i wyboru projektów  w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze. Minimalna ilość punktów przyznanych podczas oceny wniosków – 23 pkt. zgodnie z Kryteriami wyboru operacji.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 072 338,49 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu -10 000 zł.


Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2020

/2491-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5-2021.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...]

bez tytulu 8433eStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 5/2020

 

Termin składania wniosków: od dnia  18.01.2021 r. do dnia  11.02.2021 r. do godz.15:30

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Biznesplan składany jest na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD)


czytaj więcej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2020

/2486-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2020.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...]

bez tytulu bd23aStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 4/2020

 

Termin składania wniosków: od dnia 11 stycznia 2021 r.  do dnia 29.01.2021 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Czytaj więcej

Wręczenie nagród za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II”

/2484-wreczenie-nagrod-za-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-ii.html
W tym roku nagrody za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II” wręczone zostały indywidualn [...]

W tym roku nagrody za konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II” wręczone zostały indywidualnie każdemu z dwunastu laureatów w biurze Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki. Laureaci otrzymali jednakowe nagrody w każdej z kategorii wiekowej, a były to hulajnogi i torby. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Informacja

/2483-informacja-23.html
CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW [...]
bez tytulu 3f133CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
W OBSZARZE KOMUNIKACJI, REKREACJI I WYPOCZYNKU

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 3 Rozwój turystyki 
i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku dnia 23 grudnia 2020 ogłosi konkurs na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - inicjatywy LEADER.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST  z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Podmioty te muszą posiadać miejsce zamieszkania   (jeśli dotyczy) na obszarze LGD lub siedziba podmiotu (oddziału) tej jednostki musi być na obszarze objętym LSR.

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

/2482-zakonczenie-naboru-wnioskow-dla-przedsiebiorcow.html
  W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zako [...]

 

W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zakończyło nabór wniosków w ramach konkursu 1/2020/EFFRR/PG  Z  zakresu tematycznego:

WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Środki na wsparcie dla przedsiębiorców pochodzą z Regionalnego Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata2014-2020. Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosiła   -  1 001 550,00 zł

Nabór wniosków trwał od 9 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

W trakcie naboru do biura Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki wpłynęło 55 wniosków o powierzenie grantu na łączną kwotę 2 473 090,12 zł  co stanowi  247% alokacji środków na konkurs.

Poniżej przedstawiamy  ilość wniosków złożonych przez przedsiębiorców z danej gminy:

- Chodecz -13 wniosków

- Choceń – 9 wniosków

- Izbica Kujawska – 5 wniosków

- Fabianki – 4 wnioski

- Lubraniec – 4 wnioski

- Kowal – 4 wnioski

- Brześć Kujawski – 3 wnioski

- Boniewo – 3 wnioski

- Miasto Kowal 3 wnioski

- Włocławek – 2 wnioski

- Baruchowo – 2 wnioski

- Lubień Kujawski  - 2 wnioski

- Lubanie – 1 wniosek

W ramach konkursu przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie zakupu środków trwałych                                 w zakresie rozszerzenia zakresu działania poprzez wprowadzenie nowych usług lub ulepszenie usług już świadczonych. Przedsiębiorca mógł wnioskować maksymalnie o 50 000,00zł wsparcia (85% koszów kwalifikowalnych). Przedsiębiorcy z obszaru działania LGD wnioskowali o dofinansowanie projektów m.in. w zakresie następujących usług: budowlanych, zagospodarowania terenów zieleni, gastronomicznych, cukierniczych, kosmetycznych, naprawy pojazdów, diagnostyka pojazdów, rehabilitacji i regeneracji, czy usług w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Konkurs ten choć pierwszy raz przeprowadzony przez LGD w czasie pandemii  to jak widzimy cieszył się dużym powodzeniem. Mimo trudnej sytuacji LGD przeprowadziło trzy szkolenia online dla  przedsiębiorców w których uczestniczyło blisko pięćdziesiąt osób i udzielało doradztwa. Warto zaznaczyć, że ten konkurs był również pierwszym konkursem dla LGD przeprowadzonym w trybie grantowym dla przedsiębiorców i pierwszym w którym środki dla firm z naszego obszaru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego. A co oznacza „tryb grantowy” - od strony przedsiębiorcy, zminimalizowanie dokumentacji aplikacyjnej do niezbędnego minimum (choć tych dokumentów które należało złożyć z wnioskiem wcale nie było aż tak mało, ale były one konieczne). A od strony LGD „tryb grantowy”- to już nie tylko tak jak przy innych konkursach proces  wyboru i oceny, który kończył się w LGD na etapie podjęcia decyzji o wyborze operacji do dofinansowania. W trybie grantowym to LGD podpisuje z przedsiębiorcami  umowy o powierzenie grantu, rozlicza projekt, kontroluje jego realizację -nie tylko w tracie realizacji projektu ale również w okresie jego trwałości,  i dokonuje płatności.

LGD ma 60 dni na ocenę i wybór projektów więc pierwsze umowy na realizacje projektów będą podpisywane z przedsiębiorcami w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wyniki Konkursu plastycznego „Kartka świąteczna II”

/2479-wyniki-konkursu-plastycznego-kartka-swiateczna-ii.html
Dnia 2 grudnia 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Kon [...]

Dnia 2 grudnia 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Kartka świąteczna II”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 200 prac zgodnych z regulaminem. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-11 lat, 12-16 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt sportowy). Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych prac poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 11

Wczoraj 43

W tym tygodniu 440

W tym miesiącu 1110

Odwiedzin ogółem 104483

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska