• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

„WARSZTAT REFLEKSYJNY”

/2053-warsztat-refleksyjny.html
Dnia 15 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowi [...] Dnia 15 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich oraz pracownicy. Spotkanie prowadziła dyrektor biura LGD Aneta Hoffman.

Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem wdrażania LSR , poziomem zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach wybieranych, procedurami i kryteriami wyboru projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura. Dyskusja dotyczyła zmian jakie należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR.

W podsumowaniu warsztatu zostały omówione wnioski które zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR. 

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej, które odbyło się w dniu 06.02.2019 r. – konkurs 4/2018

/2051-informacja-z-posiedzenia-rady-decyzyjnej-ktore-odbylo-sie-w-dniu-06-02-2019-r-konkurs-4-2018.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 4/2018 na działanie w zakresie Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

/2050-iv-miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek-w-muzeum-piastow-slaskich-w-brzegu.html
"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich zai [...] "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który odbędzie się 30.03.2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku!

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2019 r. Szczegółowe informacje, regulaminy, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek można znaleźć na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie.
Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona! Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak jeszcze raz serdecznie zaprasza.

Formularz zgłoszeniowy - IV Międzynarodowy festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Regulamin-IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Rules-IV International Festival of Layer Cakes, Cakes and Cookies

Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18 Nr konkursu nadany przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki: 4/2018

/2048-komunikat-w-ramach-poddzialania-7-1-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-konkurs-rpkp-07-01-00-iz-00-04-246-18-nr-konkursu-nadany-przez-stowarzyszenie-lgd-dorzecza-zglowiaczki-4-2018.html
Informujemy, że w dokumentacji konkursowej zaszła pomyłka techniczna. W ogłoszeniu o naborze za [...] Informujemy, że w dokumentacji konkursowej zaszła pomyłka techniczna. W ogłoszeniu
o naborze zamieszczono zapis, który odwołuje się do warunków udzielenia wsparcia przyjętych Uchwałą 83/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Prawidłowy zapis to: warunki udzielenia wsparcia przyjęte Uchwałą Nr 84/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane

/2044-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-2.html
W dniach 29 i 31 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu. W imi [...] W dniach 29 i 31 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs został ogłoszony 12 września 2018 r. Projekty dotyczą działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,         w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
- inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Alokacja wynosiła 600 000,00 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach naboru wynosiła 465 085,71 zł. Wnioski złożyło 9 grantobiorców, na łączną kwotę dofinansowania 440 692,56 zł. Każdy grantobiorca otrzymał dofinansowanie. Projekty objęte grantem rozpoczną tego roku i obejmą wsparciem łącznie 93 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar LSR oraz 35 osób z ich otoczenia. Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:
 1. Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego;
 2. Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego;
 3. Choceńskie Centrum Kultury, tytuł projektu: Biblioteka - Klub młodzieżowy w Choceniu dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4. Gmina Izbica Kujawska, tytuł projektu: Zajęcia teatralne dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach klubu młodzieżowego;
 5. Stowarzyszenie „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI”, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI” dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 6. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Inspiracja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 7. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Fantazja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 8. Gminne Towarzystwo Sportowe Unia Choceń, tytuł projektu: Klub Młodzieżowy UNICI dla dzieci i młodzieży;
 9. Gmina Brześć Kujawski Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA, tytuł projektu: zajęcia sportowo, tytuł projektu: rekreacyjne.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w kolejnych naborach, natomiast naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.

Czytaj więcej...

Szkolenie z biznesplanu- podejmowanie działalności gospodarczej (premia)

/2038-szkolenie-z-biznesplanu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-premia-3.html
W dniu 25 marca 2019roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zg [...] W dniu 25 marca 2019roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje szkolenie z zakresu biznesplanu w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez podejmowanie działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza   rekrutacyjnego pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 21.02.2019r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.
Załączniki:

Posiedzenie Rady

/2035-posiedzenie-rady-8.html
Dnia 06.02.2019r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się pos [...] Dnia 06.02.2019r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do konkursu 4/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno –gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym ( Rewitalizacja) zgodnie procedurą wyboru operacji.
Załączniki:

Szkolenie /spotkanie informacyjne do konkursu 2/2018/EFS/PG i 3/2018/ESF/PG

/2033-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-2-2018-efs-pg-i-3-2018-esf-pg.html
Dnia 15 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru 2/2018/EFS/ [...] Dnia 15 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru 2/2018/EFS/PG i 3/2018/EFS/PG, typy projektów:
-Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

Czytaj więcej...

Warsztaty taneczne breakdance w Gminie Choceń.

/2027-warsztaty-taneczne-breakdance-w-gminie-chocen.html
GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE  "UNIA" CHOCEŃ zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty taneczne& [...] GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE  "UNIA" CHOCEŃ zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty taneczne  BREAKDANCE. Warsztaty będą odbywać się w Choceńskim Centrum Kultury –Biblioteka w środy o 17.30.

Pierwsze zajęcia 9 stycznia 2019r.

Zajęcia poprowadzi Damian Hubert - tancerz, choreograf.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji pod numerem telefonu: 606 465 670 Radosław Chełminiak

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie/szkolenie informacyjne do naboru wniosków 2/2018/EFS/PG (usługi wzajemościowe) ) i 3/2018/EFS/PG (świetlice środowiskowe)

/2020-spotkanie-szkolenie-informacyjne-do-naboru-wnioskow-2-2018-efs-pg-uslugi-wzajemosciowe-i-3-2018-efs-pg-swietlice-srodowiskowe.html
W dniu 15 stycznia   2019 r. Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działan [...] W dniu 15 stycznia   2019 r. Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 2/2018/EFS/PG –Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej i 3/2018/EFS/PG -Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście do 08.01.2019r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 19

Wczoraj 39

W tym tygodniu 106

W tym miesiącu 1242

Odwiedzin ogółem 67471

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska