POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2622-informacja-z-posiedzenia-rady-5.html
W związku z otrzymanym pismem z dnia 04.10.2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsk [...]

W związku z otrzymanym pismem z dnia 04.10.2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (znak sprawy od UM02-6935-UM0211967/20 WS-I-L.052.8.129.2021) w sprawie aktualizacji Listy operacji wybranych w ramach konkursu 5/2020 w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 28.09.2021 r. – konkurs 2/2021/EFS/PG

/rada/2619-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-28-09-2021-r-konkurs-2-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021/EFS/PG  w zakresie Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

- listy projektów o zgodnych i niezgodnych z LSR  w ramach naboru nr 2/2021/EFS/PG

- listy projektów wybranych/ niewybranych w ramach naboru nr 2/2021/EFS/PG

- protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego wyboru i oceny projektów, zawierający  informację wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- wzór odwołania

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady - 10.09.2021r.

/rada/2610-informacja-z-posiedzenia-rady-10-09-2021r.html
W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Lubanie  dotyczącego wniosku pn. „Adaptacj [...]

W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Lubanie  dotyczącego wniosku pn. „Adaptacja budynków OSP w Ustroniu i w Janowicach oraz dostosowanie i wyposażenie  pomieszczeń w budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznejzłożonego w ramach naboru 8/2019 nr wniosku 125/2019/REW dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania. W dniu 10.09.2021 r.  Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła w trybie obiegowym uchwałę 9/2/21 w sprawie uchylenia uchwały  16/2/20 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 24.08.2021 r. – konkurs 1/2021/EFS/PG

/rada/2596-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-24-08-2021-r-konkurs-1-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 1/2021/EFS/PG  w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

- listy projektów o zgodnych i niezgodnych z LSR  w ramach naboru nr 1/2021/EFS/PG

- listy projektów wybranych/ niewybranych w ramach naboru nr 1/2021/EFS/PG

- protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego wyboru i oceny projektów, zawierający  informację wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- wzór odwołania

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2544-informacja-z-posiedzenia-rady-4.html
W związku z otrzymanym pismem z dnia 20.04.2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsk [...]

W związku z otrzymanym pismem z dnia 20.04.2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (znak sprawy od UM02-6935-UM0211935/21 do UM02-695-UM0211947/21, od WS-I-L.052.8.97.2021 do WS-I-L.052.8.109.2021) dotyczącego założenia wyjaśnień do konkursu 4/2020 w dniu 29.04.2021 r. w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2541-informacja-z-posiedzenia-rady-3.html
W związku samokontrolą przeprowadzoną do dokumentacji w ramach konkursu 4/2020 w dniu 23.04.2021 [...]

W związku samokontrolą przeprowadzoną do dokumentacji w ramach konkursu 4/2020 w dniu 23.04.2021 r.  w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 18.03.2021 r. – konkurs 4/2020

/rada/2525-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-18-03-2021-r-konkurs-4-2020.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  4/2020 na działanie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.         

Załączniki:

Informacja o wynikach wyboru i oceny projektów – konkurs 1/2020/EFRR/PG

/rada/2513-informacja-o-wynikach-wyboru-i-oceny-projektow-konkurs-1-2020-efrr-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020/EFRR/PG na działanie w zakresie  Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.         

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2480-informacja-z-posiedzenia-rady-2.html
W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Choceń dotyczącego wniosku pn. „Projekt rewita [...]

W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Choceń dotyczącego wniosku pn. „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II” złożonego w ramach naboru 8/2019 nr wniosku 127/2019/REW dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania. W dniu 03.12.2020 r.  Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła w trybie obiegowym uchwałę 16/2/20 w sprawie uchylenia uchwały 11/10/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2477-informacja-z-posiedzenia-rady.html
W związku z otrzymanym pismem z dnia 13.11.2020 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsk [...]

W związku z otrzymanym pismem z dnia 13.11.2020 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (znak sprawy od UM02-6935-UM0211777 /20 do UM02-695-UM0211787/20, od WS-I-L.052.8.22.2020 do WS-I-L.052.8.232.2020) dotyczącego założenia wyjaśnień do konkursu 2/2020 w dniu 19.11.2020 r. w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 66

W tym tygodniu 423

W tym miesiącu 1472

Odwiedzin ogółem 129619

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska