Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2731-informacja-z-posiedzenia-rady-7.html
  W dniu 20.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki [...]

 

W dniu 20.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Rada dokonała  ponownej oceny wniosku nr 235/2022/R  złożonego w ramach konkursu 1/2022 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Rozwój działalności gospodarczej .

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2711-informacja-z-posiedzenia-rady-6.html
W związku z otrzymanym pismem z dnia 29.04.2022 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsk [...]

W związku z otrzymanym pismem z dnia 29.04.2022 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (znak sprawy od UM02-6935-UM0212151/22 do UM02-6935-UM02112180/22 od WS-I-L.052.8.53.2022 do WS-I-L.052.8.82.2022) dotyczącego założenia wyjaśnień do konkursu 1/2022 w dniu 09.05.2022 r. w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniach 19-20.04.2022 r. – konkurs 2/2022 (2)

/rada/2706-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniach-19-20-04-2022-r-konkurs-2-2023.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  2/2022 na działanie w zakresie  podejmowanie działalności gospodarczej Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostaną przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.       

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 08.03.2022 r. – konkurs 4/2021/EFS/PG

/rada/2687-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-08-03-2022-r-konkurs-4-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 4/2021/EFS/PG  w zakresie Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady , które odbyło się w dniach 01-02.03.2022 r.  – konkurs 1/2022

/rada/2685-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniach-01-02-03-2022-r-konkurs-1-2022.html
  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszen [...]

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  1/2022 na działanie w zakresie  Rozwój działalności gospodarczej Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym zostały przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.         

DO POBRANIA:

- Lista operacji zgodnych z LSR oraz spełniających warunki  formalne  ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD - konkurs 1/2022

- Lista operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – konkurs 1/2022

- Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- Wzór protestu

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 22.02.2022 r. – konkurs 3/2021/EFS/PG

/rada/2682-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-22-02-2022-r-konkurs-3-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 3/2021/EFS/PG  w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady

/rada/2622-informacja-z-posiedzenia-rady-5.html
W związku z otrzymanym pismem z dnia 04.10.2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsk [...]

W związku z otrzymanym pismem z dnia 04.10.2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (znak sprawy od UM02-6935-UM0211967/20 WS-I-L.052.8.129.2021) w sprawie aktualizacji Listy operacji wybranych w ramach konkursu 5/2020 w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 28.09.2021 r. – konkurs 2/2021/EFS/PG

/rada/2619-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-28-09-2021-r-konkurs-2-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021/EFS/PG  w zakresie Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

- listy projektów o zgodnych i niezgodnych z LSR  w ramach naboru nr 2/2021/EFS/PG

- listy projektów wybranych/ niewybranych w ramach naboru nr 2/2021/EFS/PG

- protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego wyboru i oceny projektów, zawierający  informację wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- wzór odwołania

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady - 10.09.2021r.

/rada/2610-informacja-z-posiedzenia-rady-10-09-2021r.html
W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Lubanie  dotyczącego wniosku pn. „Adaptacj [...]

W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Lubanie  dotyczącego wniosku pn. „Adaptacja budynków OSP w Ustroniu i w Janowicach oraz dostosowanie i wyposażenie  pomieszczeń w budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznejzłożonego w ramach naboru 8/2019 nr wniosku 125/2019/REW dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania. W dniu 10.09.2021 r.  Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła w trybie obiegowym uchwałę 9/2/21 w sprawie uchylenia uchwały  16/2/20 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

Załączniki:

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 24.08.2021 r. – konkurs 1/2021/EFS/PG

/rada/2596-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-24-08-2021-r-konkurs-1-2021-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 1/2021/EFS/PG  w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

- listy projektów o zgodnych i niezgodnych z LSR  w ramach naboru nr 1/2021/EFS/PG

- listy projektów wybranych/ niewybranych w ramach naboru nr 1/2021/EFS/PG

- protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego wyboru i oceny projektów, zawierający  informację wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- wzór odwołania

Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 8

Wczoraj 62

W tym tygodniu 317

W tym miesiącu 8

Odwiedzin ogółem 140041

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska