• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

/2559-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020.html
Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.&n [...]

Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.     W tym celu LGD przeprowadza m. in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

 • Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD.
 • Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel ogólny 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

 • Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR.
 • Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

Cel ogólny 3 – Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

 • Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR.
 • Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.
 • Cel szczegółowy 3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD.

 

Cel ogólny 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane jest Przedsięwzięcie 2. - Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Typ projektu:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Typy projektów:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych. 

CEL OGÓLNY 2 – ogłoszenie konkursów w I i II połowie 2021 roku:

 • Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
  • Usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant: wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Forma wsparcia: 95% zaliczka, 5% refundacja.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

Więcej informacji na stronie LGD http://www.kujawiaki.pl/, pod numerem telefonu 54 284 66 69.

Ankieta

/2558-ankieta.html
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki przygotowuje się [...]

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki przygotowuje się do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 – w zakresie wprowadzenia nowego typu operacji Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży (oś 7 RPO WK-P).

 Projekty z tego zakresu będą ukierunkowane na realizację działań pozwalającym młodym ludziom:

 • zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością), czy
 • rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu.

Projekty te muszą wynikać z potrzeb młodzieży -osób do 25 roku życia  i dzieci.

W tym celu zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie przygotowanej przez LGD ankiety (ankieta poniżej do pobrania), która pozwoli ocenić jakie młodzi ludzie mają potrzeby, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Wypełnioną ankietę należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć do biura LGD                    (ul. Sikorskiego 12,  87-850 Choceń –budynek Urzędu Gminy w Choceniu II piętro)- w terminie do 28 maja 2021r.

 Ankieta – do pobrania

Z góry dziękujemy za wyplenienie i dostarczenie ankiety do LGD.

Załączniki:

Informacja ze szkolenia/spotkania informacyjnego

/2550-informacja-ze-szkolenia-spotkania-informacyjnego.html
W dniu 14.05.2021 r.  w Choceniu odbyło spotkanie/szkolenie dla Grantobiorców, którzy podpis [...]

W dniu 14.05.2021 r.  w Choceniu odbyło spotkanie/szkolenie dla Grantobiorców, którzy podpisali umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu 1/2020/EFRR/PG zakres tematyczny: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw finansowanego ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Na  szkoleniu przekazane zostały  uczestnikom   informacje w zakresie obowiązków wynikających  z umowy o powierzenie grantu:

- realizacja projektu objętego grantem zgodnie z Umową
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

- obowiązki informacyjne Grantobiorcy

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie- Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

/2569-ogloszenie-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-2.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie in [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w godzinach 14:00 – 17:30 w Zajeździe Piłsudskiego w Dąbiu Kujawskim
W programie konferencji: prezentacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR):

 • Konkursy PROW 2014-2020
 • Konkursy Rewitalizacja RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy w 2021 r. (PROW, RPO WK-P)
 • Stan wdrażania LSR

W czasie trwania spotkania przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek.

Zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście do 31.05.2021r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

/2547-kolejne-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7-2.html
W dniu 6 maja 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie 6 umów o powierzenie grantu. W uroczystości [...]

W dniu 6 maja 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie 6 umów o powierzenie grantu. W uroczystości wręczenia czeków i umów udział wzięła Pani Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł. LGD w ramach konkursu podpisze łącznie 23 umowy o powierzenie grantu. Poniżej lista przedsiębiorców, która w dniu 6 maja podpisała umowy.
bez tytulu 00737Grantobiorcy:

Firma Handlowo-Usługowa „NIKOAMEL” Michał Grzywacz

INNOWA Iwona Nelsen

PPUH EDYTA SŁAWIANOWSKA

Tomasz Kościelniak Firma Handlowo-Usługowa Stara Gospoda

Karolina Żychlińska KAJA

Gminna Spółka Wodna Choceń

Czytaj więcej...

Spotkanie/szkolenie informacyjne

/2546-spotkanie-szkolenie-informacyjne.html
W dniu 14.05.2021 r.  o godzinie 12.00 Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzi [...]

W dniu 14.05.2021 r.  o godzinie 12.00 Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje spotkanie/szkolenie dla Grantobiorców, którzy podpisali umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu 1/2020/EFRR/PG zakres tematyczny: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw finansowanego ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Szkolenie będzie dotyczyło:

- obowiązków wynikających  z umowy o powierzenie grantu


Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 12.05.2021 r.

Zapraszamy.

Załączniki:

Uwaga Grantobiorcy oś7 RPO WK-P –PROMOCJA PROJEKTU

/2545-uwaga-grantobiorcy-os7-rpo-wk-p-promocja-projektu.html
Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu. Zgodnie z zapisem §12 w/w [...]

Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu.

Zgodnie z zapisem §12 w/w umowy- informacja i promocja, Grantobiorca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 (obowiązki informacyjne Grantobiorcy)  do Umowy.

 1. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
 • oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

 -  wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu objętego grantem;

-   wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu objętego grantem, podawanych do wiadomości publicznej;

-   wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie objętym grantem

 • umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu objętego grantem;
 • umieszczania opisu projektu objętego grantem na stronie internetowej (jeśli Grantobiorca ma stronę internetową);
 • przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie objętym grantem informacji, że projekt objęty grantem uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
 • dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu objętego grantem.
 1. Grantobiorca jest również zobowiązany do stosowania logotypu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na wszystkich dokumentach i podczas wszystkich działań wymienionych w punkcie A.

Ponadto należy  pamiętać o dzianinach opisanych w sekcji XIV. Wniosku –PROMOCJA PROJEKTU. Większość  Grantobiorców zobowiązała się do promocji projektu i LGD w prasie. We wskazanej sekcji Grantobiorcy opisywali jak jakie informacje będą zawierały działania promocyjne i jak  będzie realizowana promocja projektu.


Załączniki:

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

/2543-kolejne-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7.html
W dniach 22-23 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grant [...]

W dniach 22-23 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące zmian danych zawartych w KRYTERIACH WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW – Kwiecień 2021

/2542-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-danych-zawartych-w-kryteriach-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow-kwiecien-2021.html
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych zmian do KRYTERIA WYBORU OPERAC [...]

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych zmian do KRYTERIA WYBORU OPERACJII WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW dla Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. W załączonym dokumencie zawarta jest informacja o wprowadzonych zmianach.

Do wyrażenia swojej opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie uwagi i propozycje zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian:

- za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- do dnia 04.05.2021.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie:  (54) 284-66-69

Załączniki:

Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

/2539-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7.html
W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W [...]

W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł.

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 19

Wczoraj 76

W tym tygodniu 311

W tym miesiącu 1545

Odwiedzin ogółem 137332

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska