STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

http://www.kujawiaki.pl/42-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki.html
Funkcjonujące na terenie gminy Choceń , Stowarzyszenie realizuje wiele zadań w zakresie rozwoju i [...]

Funkcjonujące na terenie gminy Choceń , Stowarzyszenie realizuje wiele zadań w zakresie rozwoju i pozyskiwania środków dla obszaru na jakim zostało zawiązane. Wśród nich należy wymienić:

1) W styczniu 2009 r. Stowarzyszenie  złożyło  wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o wybór  Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2008-2015. Wniosek opiewa na kwotę 11 110 952, oraz wniosek na funkcjonowanie LGD. Wnioski dotyczą całego obszaru LGD (10 gmin) i opiewają na  kwotę  11 626 425.

2) LGD w ramach konkursu z działania 9.5 pn. „ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” realizowała będzie projekt pt. „ Wiedza i wykształcenie – szansą na lepsze jutro” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju „ TY I JA”. Wartość projektu to prawie 50.000 zł. Zostaną one przeznaczone na promocję kształcenia osób niepełnosprawnych z terenu działania LGD. Projekt uzyskał 10 miejsce na liście rankingowej. Pozytywnie oceniono również projekt p.n. „Wykształcenie i rozwój podstawą rozwoju LGD Dorzecza Zgłowiączki”, jednak z uwagi na brak środków finansowych, nie został przyjęty do realizacji. Zamierzamy się odwołać od tej decyzji.

3) Obecnie Stowarzyszenie prowadzi prace nad przygotowaniem wniosku do konkursu, w ramach działania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pt.”Młode pokolenie w lepszy czas”. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez podnoszenie jakości i standardu przedszkoli, na obszarze 8 gmin powiatu włocławskiego (gminy: Choceń, Chodecz, Boniewo, Lubraniec, Lubanie, Fabianki, Włocławek, Brześć Kujawski).

Pracownicy biura LGD udzielają pomocy mieszkańcom z obszaru działania Stowarzyszenia w  napisaniu CV czy listu motywacyjnego. Na tablicy informacyjnej umieszczają ogłoszenia.