Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Odnowa i rozwój wsi

/odnowa-i-rozwoj-wsi.html
Charakterystyka działania Odnowa i rozwój wsi ukierunkowane jest na tworzenie warunkó [...]

Charakterystyka działania

Odnowa i rozwój wsi ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno -ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Działanie ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Działanie Odnowa i rozwój wsi umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Beneficjentem pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi może być:
- gmina;
- instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
- organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

Jaka jest forma, wysokość i poziom pomocy?

Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł, a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych pochodzić ma ze środków własnych beneficjenta.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.
Dana miejscowość może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje razem możliwość uzyskania na jedną miejscowość kwoty 1 000 000 zł.

Jakie działania są objęte pomocą?

Pomoc finansowa udzielana będzie na operacje w zakresie m.in.:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków:
- pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół i przedszkoli;

2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub targowisk;

3. budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;

4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

5. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

6. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

7. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub
w celu poprawy estetyki miejscowości;

8. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania, lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

9. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  - gminy wiejskiej lub
  - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

2. projekt nie ma charakteru komercyjnego;

3. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez
okres 7 lat po realizacji projektu;

4. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju  oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;

5. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tą jednostkę.

KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w bezpośrednio w biurze LGD w terminie wskazanym w Informacji o możliwości składania wniosków.
Informacja ta jest podawana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej LGD www.kujawiaki.pl jak również:
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego,
- w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR.

Dokumenty do pobrania: Nabór I

 

 Dokumenty do pobrania: Nabór I

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 17

Wczoraj 76

W tym tygodniu 309

W tym miesiącu 1543

Odwiedzin ogółem 137330

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska